Gegevensbescherming Mijn Financial Services (hierna “privacy policy”)

BMW Financial Services Belgium NV(hierna: “BMW Financial Services”, “wij” of “ons”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het selfservice-portaal Mijn Financial Services. Wij zijn gevestigd te B-2880 Bornem, Lodderstraat 16, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0451.453.242 en met volgende bankrekeningnummer bij de volgende Belgische bankinstelling: BE69 8260 0066 5778 (Deutsche Bank).

 

België is een lidstaat van de Europese Unie (hierna “EU”). Bijgevolg zijn de basisprincipes van deze privacy policy gebaseerd op de vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, namelijk de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG”)) en de nationale toepasselijke wetgeving die de AVG aanvult.

 

Indien de toepasselijke wetgeving in individuele gevallen strengere vereisten heeft op het gebied van gegevensbescherming en privacy dan deze privacy policy, worden de persoonsgegevens behandeld in overeenstemming met deze strengere wetgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens met zorg en verzekeren u een passende beveiliging.

 

Deze privacy policy geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in het kader van het selfservice-portaal Mijn Financial Services en beschrijft welke rechten u heeft op het gebied van uw gegevensverwerking.

 

 

De BMW-ondernemingen: wie is wie?

Als persoon komt u in contact met BMW Financial Services, ofwel als klant van producten en diensten, ofwel omdat u de intentie heeft om die goederen en diensten aan te kopen, ofwel door interesse te tonen in wat BMW Financial Services aanbiedt. In dit proces komt u in contact met verschillende partijen. We leggen u uit hoe onze bedrijfsstructuur opereert en welke partijen hierbij betrokken zijn:
 

 • BMW Belgium Luxembourg NV/SA, Lodderstraat 16, 2880 Bornem, KBO 0413.533.863 (hierna “BMW Group Belux”) coördineert de activiteiten van BMW in België en Luxemburg: het stelt concessiehouders en agenten aan, levert tweedelijnsondersteuning bij technische problemen, beheert de websites BMW.be en BMW.lu, MyBMW-accounts en de ConnectedDrive Service en promoot het merk BMW.

                - Merken: BMW, MINI, BMW Motorrad en BMWi

                - Producten: wagens, motoren, onderdelen, enz.

                - Diensten: verbonden autodiensten, enz.


BMW Group Belux levert verder direct sales, bijvoorbeeld via Fleet, Diplomatic Sales en BMWi-agenten.

BMW Group Belux beheert de verdere distributie, de samenwerking met onafhankelijke concessiehouders (hierna “BMW Concessiehouders”) en agenten. Dit zijn onafhankelijke bedrijven en geen onderdeel van de BMW Group, tenzij anders vermeld. BMW Concessiehouders gebruiken de merken van BMW onder licentie om voertuigen en producten van BMW te verkopen en onderhoudswerken uit te voeren. Ze leveren diensten aan klanten en derdelijnsondersteuning bij technische problemen. Wij verwijzen u naar de privacy policy van BMW Group Belux voor meer informatie.
 

 • BMW Financial Services: levert financiële diensten en producten. 
 • BMW AG München, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, (hierna “BMW AG”) is de moedermaatschappij van de BMW Group en levert de meeste IT-infrastructuur via de hiervoor genoemde bedrijven. BMW AG distribueert zijn merken, producten en diensten in verschillende regio’s via verbonden ondernemingen die optreden als invoerder van deze merken, producten en diensten. Voorbeelden van verbonden ondernemingen van BMW AG in België en Luxemburg zijn: BMW Group Belux en BMW Financial Services.


Enkel BMW Financial Services is verantwoordelijk voor het aanbieden van het Mijn Financial Services portaal. 


Definities

Tenzij anders bepaald in deze privacy policy, hebben de in deze privacy policy gebruikte termen dezelfde betekenis die eraan gegeven wordt in de AVG.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens?

BMW Financial Services is als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het selfservice-portaal Mijn Financial Services. BMW AG treedt op als verwerker nu zij instaan voor support en onderhoud van dit portaal.

Hoe verzamelt BMW Financial Services uw persoonsgegevens?

BMW Financial Services verzamelt uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van het selfservice-portaal Mijn Financial Services indien:  

 

 • U de registratie voor het Mijn Financial Services portaal voltooit; 
 • U rechtstreeks contact met ons opneemt, bijv. door uw persoonsgegevens in te vullen op het Mijn Financial Services portaal, in contact te treden met ons via het portaal of door contact op te nemen met onze klantenservice;
 • U antwoordt op onze ‘direct marketing’ campagnes, bijv. door het online ingeven van persoonsgegevens op een van onze websites;
 • Uw persoonsgegevens met uw toestemming worden doorgestuurd door BMW Partners, verbonden ondernemingen van BMW of derden;

Indien u informatie opgeeft in naam en voor rekening van iemand anders bent u verantwoordelijke om deze privacy policy voorafgaand aan deze persoon te bezorgen. Bent u jonger dan 16, geef dan geen persoonsgegevens op tenzij u hiervoor de toestemming hebt gekregen van ouders of voogd.

Welke persoonsgegevens over u kunnen worden verzameld via Mijn Financial Services?

Wij kunnen onder andere onderstaande categorieën van persoonsgegevens over u verwerken in het kader van uw gebruik van het selfservice-portaal Mijn Financial Services:

 • Contactgegevens (bijv. naam, e-mailadres, postadres, gsm-nummer);
 • Identificatiegegevens (bijv. ondernemingsnummer);
 • Gegevens over uw transacties als klant (bijv. klantnummer, contractnummer);
 • Financiële gegevens (bijv. facturatiegegevens); 
 • Gegevens over uw interacties als klant (bijv. informatie over het afsluiten en aangaan van producten en diensten, klachten, feedback);
 • Bankgegevens (bijv. rekeningnummer);
 • Gegevens inzake het voertuig (bijv. kilometerstand, VIN, nummerplaat);
 • Gegevens met betrekking tot uw gewoonten en voorkeuren: Informatie over uw websitegebruik en gegevens uit communicaties die u met ons voert, inclusief gegevens die zijn verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken, mits u hiertoe toestemming hebt gegeven. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.

Om de accuraatheid van uw persoonsgegevens te verzekeren, verbindt u zich ertoe ons elke wijziging hiervan mee te delen, bij gebreke waarvan wij u niet kunnen garanderen dat wij in staat zullen zijn onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen na te komen en alle betekeningen geldig zullen geschieden op de in de overeenkomst(en) vermelde adresgegevens.

Wat zijn de doeleinden en wettelijke gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het gebruik van het selfservice-portaal Mijn Financial Services is enkel bestemd voor klanten die een lease- of financieringsovereenkomst met BMW Financial Services zijn aangegaan. Via het portaal kunnen deze klanten o.a. hun overeenkomst(en) beheren, facturatie raadplegen, inhoud van de overeenkomst(en) raadplegen, formele wijzigingen aanvragen (bijv. nummerplaat, aantal toegelaten kilometers), vragen stellen, documenten (zoals fiscale attesten) opvragen, enz. 

 

De persoonsgegevens worden in dit verband verwerkt op basis van de volgende gronden:

 

1) Naleving van wettelijke verplichtingen
 

 • Voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen onder de boekhoudkundige en fiscale wetgeving (bijv. wij zullen financiële gegevens verwerken voor de facturatie via het selfservice-portaal Mijn Financial Services, u kan gecontacteerd worden voor opvolging van uw dossier(s), er kunnen betalingsherinneringen gestuurd worden, enz.).

2) Naleving van contractuele verplichtingen
 

 • In het kader van beheer en administratie van uw overeenkomst(en), zoals bijv. aanpassing van de overeenkomst(en);inkomend of uitgaand klantencontact (bijv. met onze klantenservice);
 • BMW Financial Services werkt samen met partners voor bepaalde optionele contractcomponenten (zoals een verzekering). Voor zover nodig geven wij uw persoonsgegevens door aan onze partners voor het uitvoeren van bepaalde contractuele verplichtingen; 
 • In het kader van de beëindiging van de overeenkomst(en) die worden weergegeven in het Mijn Financial Services portaal, zullen wij contact met u opnemen.

3) Op basis van ons gerechtvaardigd belang

 • In het kader van onderstaande verwerkingsactiviteiten zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang en kunnen zij  gedeeld worden met andere entiteiten binnen de BMW AG-groep:

- In het kader van onze algemene bedrijfsvoering verwerken wij uw persoonsgegevens ook voor interne rapporteringsdoeleinden en analyses (bv. m.b.t. winstgevendheid en klanttevredenheid). Deze analyses en rapporteringen zijn gericht op het verwerven van de nodige inzichten in ons bedrijf en onze producten en dit om deze voortdurend bij te sturen en te optimaliseren. Waar mogelijk worden deze persoonsgegevens geanonimiseerd/geëncrypteerd. Ze zijn op geen enkele manier gericht op specifieke individuen of groepen van individuen en worden op geen enkele manier gebruikt om acties te nemen ten aanzien van specifieke individuen of groepen van individuen. 

- Uw persoonsgegevens kunnen tevens verwerkt worden in het kader van IT beveiliging, het ontwikkelen en het gebruik van applicaties en het optimaliseren van onze IT systemen. 

Worden uw persoonsgegevens overgedragen naar derden?

Enkel personen waarvoor het noodzakelijk is om hun functie uit te oefenen of om de doeleinden zoals hierboven beschreven te verwezenlijken, zullen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

 

BMW Financial Services kan beroep doen op dienstverleners zoals IT-dienstverleners (zoals onder andere BMW AG), externe consultants, callcenters, marketingbureaus, archiveringsdiensten, en invorderingsbureaus. Met deze dienstverleners wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten die voldoende waarborgen biedt inzake technische en organisatorische maatregelen conform de AVG. In geen geval zullen deze dienstverleners deze persoonsgegevens kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan voor deze gespecifieerd in de afgesloten verwerkingsovereenkomst.

 

Met deze dienstverleners zullen enkel persoonsgegevens gedeeld worden die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die met hen gesloten wordt.

 

De persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan andere BMW-entiteiten of partners in het kader van direct marketing, indien u ermee heeft ingestemd om van deze entiteiten of partners commerciële berichten te ontvangen.

 

BMW Financial Services geeft uw persoonsgegevens in principe niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Het is echter mogelijk dat bepaalde dienstverleners uw persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en India. Om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen heeft BMW Financial Services met deze dienstverleners een overeenkomst afgesloten op basis van de EU Modelbepalingen (beschikbaar via deze link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

 

Indien u meer informatie wenst over deze EU Modelbepalingen of een kopie wenst te bekomen, kan u contact opnemen met BMW Financial Services via één van manieren opgenomen in de titel Contact met ons opnemen” hieronder.

Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?

BMW Financial Services houdt rekening met het principe van opslagminimalisatie bij de verwerking van uw persoonsgegevens, wat betekent dat we uw persoonsgegevens in principe maar zo lang bijhouden als nodig is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor we ze initieel hebben verkregen en voor alle andere verbonden doeleinden (bijv. indien noodzakelijk in het kader van het verweer tegen een claim).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor verschillende doeleinden, bewaren we uw persoonsgegevens tot dat  de laatste doeleinde is verwezenlijkt (bijv. indien u uw toestemming voor het krijgen van direct marketing intrekt, zullen wij de persoonsgegevens hiervoor niet langer gebruiken. Ze zullen wel nog verwerkt worden in het kader van uw verdere gebruik van het Mijn Financial Services portaal).

 

Persoonsgegevens betreffende de door u afgesloten overeenkomst(en) met BMW Financial Services zullen tot 10 jaar na de volledige afsluiting van het dossier bewaard worden.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Wij gebruiken een reeks veiligheidsmaatregelen, inclusief versleutelings- en authenticatiehulpmiddelen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te helpen beschermen en behouden.

 

Wij doen er samen met onze dienstverleners, onderaannemers en zakenpartners alles aan om de fysieke, elektronische en procedurele waarborgen te behouden om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming. Wij maken gebruik van veiligheidsmaatregelen zoals:

 

 • Strikte toegangsregels tot uw persoonsgegevens op 'need to know'-basis en enkel voor de opgegeven doeleinden;
 • Overdracht van verzamelde persoonsgegevens in versleutelde vorm;
 • Firewalls in IT-systemen om toegang door onbevoegden te vermijden, bijv. van hackers, en de toegang tot IT-systemen permanent te monitoren om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen;
 • Beheer van inbreuken en incidenten (info systeem voor veiligheidsmanagement);
 • Organisatorische maatregelen voor personeel dat persoonsgegevens verwerkt;
 • Asset management;
 • Cryptografiepolicy;
 • Operationeel risicomanagement;
 • Communicatie veiligheidsmanagement;
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (“Data Protection Impact Assessment” of “DPIA”).

U dient zelf redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat uw account(gegevens) toegankelijk worden voor onbevoegden. Dit omvat ook de gegevens om in te loggen op Mijn Financial Services (bijv. gebruikersnaam, authenticatiecode, paswoord, enz.). Redelijke maatregelen zijn o.a.:

 

 • het apparaat vergrendelen wanneer het niet gebruikt wordt;
 • het apparaat vrijhouden van virussen, malware of spyware;
 • uitloggen wanneer u klaar bent;
 • paswoorden personaliseren en regelmatig wijzigen;
 • het gebruik van onveilige of niet versleutelde WIFI vermijden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw gebruikersnaam of het wachtwoord kent, moet u BMW Financial Services hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen (we verwijzen hiervoor naar de ‘titel “Contact met ons opnemen” hieronder).

Welke rechten heeft u in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

Recht van inzage (art. 15 AVG)

U kunt op elk ogenblik informatie vragen over de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Deze informatie omvat o.a. de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we ze verwerken, de bron van de persoonsgegevens indien we ze niet rechtstreeks van u hebben gekregen en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven. U kunt van ons een gratis kopie krijgen van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Indien u bijkomende kopieën wenst, behouden we ons het recht voor om die bijkomende kopieën aan te rekenen.

 

Recht op rectificatie (art. 16 AVG)

U kunt vragen dat wij uw persoonsgegevens aanvullen of verbeteren indien zij niet juist zijn. We zullen de gepaste maatregelen treffen om, op basis van de meest recente informatie waarover wij beschikken, de juistheid, volledigheid en relevantie van de persoonsgegevens die we verwerken zo veel mogelijk te garanderen.

 

Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG)

U kunt vragen dat we uw persoonsgegevens wissen indien de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. In overeenstemming met art. 17 AVG zou dat het geval kunnen zijn wanneer:
 

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins werden verwerkt;
 • U uw toestemming waarop de verwerking berust intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor ‘direct marketing’ doeleinden;
 • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw verzoek tot verwijdering op basis van art. 17 AVG weigeren, bijv. indien de verwerking nodig is voor:

 • het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting;
 • het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; 
 • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

U kunt vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien:
 

 • U de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan;
 • Wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het bewerkstelligen van de doeleinden maar u de persoonsgegevens wel nog nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • U bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan die van u.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (art. 20 AVG)

Indien technisch haalbaar zullen wij de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd op uw vraag doorgegeven aan een andere door u opgegeven verwerkingsverantwoordelijke. U kan dit recht uitoefenen voor zover de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Recht van bezwaar (art. 21 AVG)

U kunt om met uw specifieke situatie verband houdende redenen op elk ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze gegevensverwerking betrekking heeft op het vervullen van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag of indien ze gesteund wordt op onze legitieme belangen of op die van derden. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. Indien deze wettelijke voorwaarden vervuld zijn zullen wij stoppen met uw persoonsgegevens te verwerken tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen of indien wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

Intrekken van uw toestemming (art. 7 AVG)

Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u die te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan eerst contact op met onze Financial Services Klantenservice (we verwijzen hiervoor naar de ‘titel “Contact met ons opnemen” hieronder).

 

Daarnaast kunt U contact opnemen met de verantwoordelijke ‘Data Protection Officer’ of functionaris voor gegevensbescherming (hierbij verwijzen we naar de titel “BMW Financial Services functionaris voor gegevensbescherming” hieronder).

 

Oefent u uw rechten uit, dan zullen we, in de meeste gevallen, binnen één maand nagaan of u hier recht op hebt.

Additionele informatie

Contact met ons opnemen

U kan ons contacteren op bovenstaand adres, telefonisch op 03/890.51.11 of via e-mail op contract.sf@bmw.be. Gelieve communicaties te richten aan onze CIC Manager. 

 

Klachten bij toezichthoudende autoriteiten

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens of onze reactie op de uitoefening van uw rechten dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, nl. de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burgercontact@apd-gba.be; +32 (0)2 274 48 00). 

 

BMW Financial Services functionaris voor gegevensbescherming.

U kan onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op hetzelfde e-mailadres en telefoonnummer zoals vermeld in de titel ‘Contact met ons opnemen’ of via het e-mailadres privacy.fs@bmw.be. 

 

Wijzigingen aan deze privacy policy

Indien er wijzigingen aan deze privacy policy vereist zijn (bijv. ten gevolge van wijzigingen van de functionaliteiten van het portaal, wijzigingen van de toepasselijke wetgeving, enz.), zal BMW Financial Services u hierover per e-mail informeren. De nieuwe versie van de privacy policy zal per e-mail worden verstrekt en zal steeds beschikbaar zijn op de website van BMW Financial Services met de mogelijkheid om deze af te drukken of te downloaden.